Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 12 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbicy ul. Krasickiego 27 ,gokwierzbica@poczta.fm
2. Inspektor Ochrony Danych, Aldona Zacharska kontakt info@abioffice.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
–       wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa,
–       realizacji umów zawartych z kontrahentami
–       w pozostałych przypadkach Pani /Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
–       organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z osobowych Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbicy ul. Krasickiego 27 i przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest GOK
5. Pani/ Pana dane osobowe będą realizowane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
–       prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; do żądania sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. W sytuacji gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.